Ydelser

HSE-ledelse

Det vigtigste formål med HSE-ledelse er at undgå ulykker og sygdom blandt medarbejdere. Med en sikkerhedskoordinator kan I forebygge ulykker eller hændelser ved særlige opgaver og minimere risici for skader og sygdom under normale forhold. HSE er en international betegnelse og står for Health, Safety og Environment.

Få et sundt og sikkert byggeprojekt

Uanset om I repræsenterer bygherre, rådgiver eller projekterende, har I et stort ansvar og vigtige forpligtelser, når det kommer til at sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø.

Hos MI Support har vi erfarne sikkerhedskoordinatorer, der kan håndtere alle led i byggeprojektet både før, under og efter handover. De opgaver, vores HSE-ledere udfører, er alle nævnt i den danske lovgivning for arbejdsmiljø og krav, og kan variere efter byggeriets størrelse og udformning.  
Kontakt os og hør mere

Hvad indebærer HSE-ledelse?

HSE-ledelse står for "Health, Safety and Environment" og handler for os om at sikre sundhed, sikkerhed og miljø på arbejdspladsen. Det omfatter en bred vifte af aktiviteter og politikker, der sigter mod at beskytte medarbejderne mod risici og farer på arbejdspladsen, minimere risici for skader og sygdomme og beskytte miljøet mod potentielle farer. Læs mere om de ydelser, MI Supports sikkerhedskoordinatorer kan tilbyde indenfor de enkelte områder her.

Health

Vores HSE-ledere sigter mod at beskytte medarbejderne mod potentielle helbredsproblemer, der kan opstå under et byggeprojekt.

Deres arbejde kan først og fremmest indebære forebyggelse af fysiske skader eller eksponering af farlige kemikalier.

Derudover kan det indebære at fremme medarbejdernes mentale sundhed ved at skabe en positiv arbejdspladskultur og tilbyde ressourcer og støtte i forhold til stresshåndtering og andre mentale helbredsproblemer.

Safety

Vores HSE-ledere påtager sig ansvaret for at beskytte medarbejderne mod risici for skader eller ulykker under byggeprojektet. Dette kan inkludere alt fra fysiske farer som fald, kollisioner eller eksplosioner til farer, der kan opstå på grund af manglende træning eller utilstrækkeligt beskyttelsesudstyr.

Deres vigtigste opgave er at identificere potentielle farer og minimere risici ved at implementere passende sikkerhedsprocedurer og politikker samt ved at uddanne og træne medarbejderne i selv at identificere og håndtere farer på byggepladsen.

Environment

Vores HSE-ledere har stort fokus på at minimere byggeprojektets påvirkning af det lokale og globale miljø.

Deres opgave indebærer også at identificere og minimere arbejdets udledning af farlige stoffer og emissioner samt at minimere mængden af affald og forurening, som genereres af byggeprojektets aktiviteter.

MI Support HSE-ledere fokuserer også på, at projektet lever op til de relevante miljøstandarder og -lovgivning.

HSE i forberedelses- og projekteringsfasen

Inden projektets start udarbejder sikkerhedskoordinatoren HSE-retningslinjer og procedurer for bygherren. I projekteringsfasen udarbejdes en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), der har til formål at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Herudover fungerer planen som et styringsredskab for byggeledelsen og for entreprenører.

En Plan for Sikkerhed og Sundhed indeholder blandt andet:
Byggepladsens organisationsplan
Byggepladstegninger
Tidsplaner
Beskrivelse af eksisterende forhold og risici som følge af projektets udformning
Beskrivelse af byggepladsens færdsels- og andre fællesområder, herunder også forhold om orden, ryddelighed, inklusive snerydning, grusning og affaldshåndtering
Afgrænsning af områder med særlige risici samt angivning af specifikke foranstaltninger om f.ekss. særligt farligt arbejde
Procedurer for kontrol med sikkerhedsforanstaltninger
Beredskabs- og evakueringsplaner.

HSE i udførelsesfasen

Sikkerhedskoordinatoren skal udover at ajourføre overholdelsen af PSS’en også foretage tilpasninger efter byggeriets fremgang. Det er sikkerhedskoordinatorens ansvar at have overblik og være opdateret med nye lovgivninger og standarder under gennemførelse af projektet.

Under projektets gennemførelse tager sikkerhedskoordinatoren ansvar for:
De obligatoriske sikkerhedsmøder
Daglige runderinger
PSS'en
Ulykkesfrekvens
Risikovurdering
Sikkerhedspræsentation
Kommunikation med autoriteter (f.eks. Arbejdstilsynet)
Mønsterarbejdspladsrunderinger
Håndtering af varmt arbejde.
MI Support har erfaring med HSE-ledelse under projektering, construction, mechanical completion, commisioning and qualifications og efter handover, hvis der skal udføres ekstraordinære opgaver.
– For mig som sikkerhedskoordinator er det vigtigt at være til stede på byggepladsen og samarbejde med bygherre og entreprenører om en sikker arbejdsplads.
Dan Steen Larsen
Sikkerhedskoodinator i MI Support

Få en fast tilknyttet sikkerhedsekspert

HSE ledes af en sikkerhedskoordinator, der har det overordnede ansvar for:
at planlægge de forskellige arbejder – herunder at lave en HSE-tavle
at skabe samarbejde mellem entreprenører
at koordinere aktiviteter, der beskytter medarbejdere mod ulykker og sundhedsrisici
at arbejdsgiverne anvender forebyggelsesprincipper på en sammenhængende måde
at alle arbejdsgivere på pladsen anvender Planen for sikkerhed og Sundhed.
Med en sikkerhedskoordinator fra MI Support får I tilknyttet en fast konsulent, der vil få et indgående kendskab til virksomhed og byggeplads. Vi har et stort bagland af fagspecialister, som der kan trækkes på i forbindelse med ekstraordinære opgaver eller situationer.
Kontakt os og hør hvad vi kan tilbyde

Sikkerhed i både byggeprojektet og IT-systemet

MI Support er en dynamisk  konsulentvirksomhed, der udover bygge- og sikkerhedsledelse også tilbyder support inden for IT-sikkerhed, -projektledelse og -rådgivning.
Læs mere om MI Support IT her

HSE, EHS eller SHE – hvad er forskellen?

Der findes flere forskellige akronymer, der beskriver sikkerhedsledelse, og det skal være svært at gennemskue forskellen på forkortelser såsom HSE, EHS og SHE.

Den korte forklaring er, at alle tre forkortelser står for og overordnet betyder det samme:
H = Health (Sundhed)
S = Safety (Sikkerhed)
E = Environment (Miljø)
Dog kan rækkefølgen på bogstaverne i visse sammenhænge have betydning for, hvilket punkt der tillægges størst vægt i virksomheden og i arbejdet. Eksempelvis kan EHS-ledelse have større fokus på miljøet, hvor HSE-ledelse altid har sundhed og sikkerhed som de vigtigste punkter på dagsordnen.

I MI Support kan vores sikkerhedskoordinatorer hjælpe, uanset hvad behovet er i jeres byggeprojekt.
– I MI Support arbejder vi på at mindske vores egne klimamæssige aftryk. Vores certificering i ISO14001, den internationale standard for miljøledelse, er et vigtigt skridt for os i en grønnere retning.
Sonny Christensen
Ejer & stifter af MI Support

Lad en skarp sikkerhedskoordinatorer holde styr på detaljerne

En HSE-leder fra MI Support udarbejder planer, retningslinjer og godkendelser.  Vi sørger for, at der indkaldes til lovpligtige møder, hvor vi deltager og sørger for dagsordener og referater. Vi orienterer endvidere om nye regler og lovgivning samt sørger for, at de overholdes i projektet.
Vores rådgivning udføres i tæt samarbejde med bygherre og omfatter blandt andet: 
Opbygning af et arbejdsmiljøledelsessystem efter DS/OHSAS 18001
HSE-planer
HSE-retningslinjer og -procedurer for bygherre 
HSE-krav til underleverandører 
HSE-risikostyring 
Myndighedsbehandling og -kommunikation
Godkendelser i overensstemmelse med national og international lovgivning.
Simon er koncentreret til møde på kontoret

Skab større sikkerhed i jeres byggeproces med en erfaren HSE-leder

Med en sikkerhedskoordinator fra MI Support er I garanteret en samarbejdspartner, der kan håndtere effektiv og korrekt HSE-ledelse på jeres byggeprojekt.
Kontakt os i dag og hør mere